مشاهده دمو

برای مشاهده دموی نرم افزار های جدید، تحت وب، مدرن و سریع مطب، درمانگاه و رادیولوژی و پذیرش آنلاین آزمایشگاه، با امکان صندوق مشترک و جدا، از لینک های زیر استفاده فرمایید

دموی نرم افزار راهکار مطب

دموی نرم افزار راهکار درمانگاه

دموی نرم افزار راهکار رادیولوژی

دموی نرم افزار صندوق مشترک

دموی نرم افزار راهکار پاتولوژی

 دموی نرم افزار پذیرش آنلاین آزمایشگاه

user : rahkar
password: rahkar