کیوسک های پرداخت الکترونیک راهکار

کیوسک های هوشمند راهکار

 

  •  اطلاع رسانی
  • پرداخت الکترونیک با پایه pcpos (حذف باجه صندوق)
  • چاپ آمادگی های لازم برای نمونه گیری

 

اطلاعات بیشتر:

۰۲۱۲۲۴۰۳۱۳۶

۰۲۱۲۲۴۰۷۶۰۷

۰۹۳۷۱۱۷۸۱۳۰