مشتریان راهکار – استان خوزستان

آزمایشگاه حکیم اهواز

آزمایشگاه مهر اهواز

آزمایشگاه سپید اهواز

آزمایشگاه کارون اهواز

آزمایشگاه کیوان جنوب

آزمایشگاه دکتر ملائکه اهواز

آزمایشگاه پاستور اهواز

آزمایشگاه دکتر صدقی اهواز

آزمایشکاه درمانگاه دارالشفا اهواز

آزمایشکاه رازی اهواز

درمانگاه فاطمه زهرا اهواز

کلینیک حکیم اهواز

آزمایشگاه ژنتیک دکتر قندیل اهواز

آزمایشگاه دکتر پناهی زاده اهواز

آزمایشگاه دکتر مفاخر اهواز

آزمایشگاه سیناه اهواز

آزمایشگاه دکتر بوهانی خرمشهر

آزمایشگاه دکتر وثوقی خرمشهر

آزمایشگاه دکتر آراسته ایذه

آزمایشگاه امین اندیمشک

آزمایشگاه دکتر موسوی ماهشهر

درمانگاه فرهنگیان ماهشهر

درمانگاه آتیه سازان ماهشهر

آزمایشگاه شفا ماهشهر

آزمایشگاه دکتر مجدی نسب دزفول

آزمایشگاه فارابی دزفول

آزمایشگاه دکتر هشمتی دزفول

آزمایشگاه پاستور شوش

آزمایشگاه شفا دزفول

آزمایشگاه سبز قبا دزفول

آزمایشگاه امام خمینی دزفول

آزمایشگاه دکتر اسپید شوش

آزمایشگاه دکتر شوشی زاده

آزمایشگاه شوش دانیال ( دکتر توکل )

آزمایشگاه پاستور شوش