وب سرویس استعلام هویت، استحقاق سنجی، ارسال نسخ کاغذی و دریافت نسخ الکترونیکی بیمه سلامت

در نرم افزار های آزمایشگاه، رادیولوژی، درمانگاه و مطب راهکار – استعلام هویت، استحقاق سنجی، دریافت و ارائه نسخ الکترونیک