نوبت دهی اینترنتی پزشکان

متصل به نرم افزار مطب و درمانگاه راهکار

متصل به سامانه سپاس وزارت بهداشت و درگاه های نوبت دهی تحت پوشش

http://paziresh365.ir