وب سرویس (API) نسخه الکترونیک تامین اجتماعی

در نرم افزار های آزمایشگاه، رادیولوژی سونوگرافی، کلینیک و مطب راهکار

استحقاق سنجی، استعلام هویت، ثبت نسخ کاغذی، دریافت و ثبت نسخ الکترونیکی