مشتریان راهکار – استان کرمان

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان – آزمایشگاه مولکولی

آزمایشگاه پاستور کرمان

آزمایشگاه دکتر بذرافشانی کرمان

درمانگاه ایثار کرمان

آزمایشگاه دکتر شاهرخی کرمان

آزمایشگاه ثامن کرمان

آزمایشگاه دکتر اسلام نژاد کرمان

خیریه سیدالشهدا کرمان