مشتریان راهکار – استان همدان

آزمایشگاه مرکزی همدان

آزمایشگاه پارسوا همدان

مرکز بهداشت صالح آباد

مرکز بهداشت بهار

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی همدان

آزمایشگاه دکتر سلوکی نهاوند