مشتریان راهکار – استان سمنان

آزمایشگاه مرکزی مرجع سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

آزمایشگاه رازی سمنان

آزمایشگاه مرکز بهداشت سرخه سمنان

آزمایشگاه درمانگاه رضوی شاهرود

آزمایشگاه سینا شاهرود

آزمایشگاه مهر شاهرود

مرکز بهداشت گرمسار

آزمایشگاه پاستور سمنان

آزمایشگاه دانش شاهرود