مشتریان راهکار – استان خراسان

آزمایشگاه نگین سجاد مشهد

آزمایشگاه بهراد طوس

آزمایشگاه دکتر اسکویی تربت جام

آزمایشگاه درمانگاه شهدا بیرجند

مرکز بهداشت بیرجند

آزمایشگاه پارس بیرجند

آزمایشگاه مرکز بهداشت معصومیه

آزمایشگاه دکتر پاکنهاد

آزمایشگاه کیمیا

زمایشگاه وحدت فریمان