نامه وزارت بهداشت برای معرفی نرم افزار آزمایشگاه راهکار به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

به عنوان تنها دارنده امکان تبادل دیتا با سامانه سپاس وزارت بهداشت.

دریافت نسخه الکترونیک سپاس، احراز هویت، استعلام بیمه و ارسال نتایج تست کوید-۱۹ به سامانه سپاس