ارتباط با سایر نرم افزار ها

ارتباط با HIS رایاوران برای اتصال دستگاه های آزمایشگاهی

ارتباط با HIS سخن ( سیستم مکانیزه اطلاعات پزشکی) ویژه مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت کشور

ارتباط با وب سرویس ارسال نسخ و احراز هویت بیمه سلامت

ارتباط با وب سرویس ارسال نسخ و احراز هویت بانک ملی

ارتباط با وب سرویس ارسال نسخ و احراز هویت تامین اجتماعی

ارتباط با وب سرویس سپاس وزارت بهداشت