اتصال یک / دو سویه دستگاه های آزمایشگاهی به LIS راهکار

 • اتصال کلیه دستگاه های Roche به همراه اتصال نرم افزار Cobas Infinity
 • اتصال کلیه دستگاه های Sysmex به همراه اتصال نرم افزار Extended IPU
 • اتصال کلیه دستگاه های Abbott
 • اتصال کلیه دستگاه های Siemens
 • اتصال کلیه دستگاه های Mindray
 • اتصال کلیه دستگاه های Hitachi
 • اتصال کلیه دستگاه های Olympus
 • اتصال دستگاه های ALpha
 • اتصال دستگاه ABS Micros 60
 • اتصال دستگاه BA400
 • اتصال دستگاه های IDS
 • اتصال دستگاه های آنالایز ادرار Urixon
 • اتصال کلیه دستگاه های سدیمانتاسیون
 • اتصال کلیه دستگاه های Dynex و Liason
 • اتصال دستگاه های Rigol
 • اتصال دستگاه های Dirui
 • اتصال دستگاه های Vidas

لیست سایر دستگاه های آماده اتصال

Abbott – Bidirectional
Advia CP Immunoassay – Bidirectional
Alegria Unidirectional
AlphaClassic Unidirectional
Alcyon ***
Assel SedAss **
Baker 9000 ***
BEP2000 **
Berthold Gamma Counter ***
BioSystems A15, A25 – Unidirectional
BT 1500, 3000, 3500 – Bidirectional
CA 180 ***
Capillari Sebia – Unidirectional
CellDyn 1700, 3200, 3500 **
CellTac E **
ChemWell T **
Cobas E411 – Bidirectional
Cobas Mira S – Bidirectional
Cobas 6000 – Bidirectional
Cobas Integra – Unidirectional
Combi Scan 500 **
DiamondSmart(ISE) **
Dirui6500 CellCounter – Unidirectional
Dirui Urine Fus100 – Unidirectional
Dynex – Unidirectional
Elecsys 2010 – Bidirectional
Electa Lab Monitor – Unidirectional
Gamma10 Dream – Bidirectional
Global240 – Bidirectional
Hitachi 704, 717, 902, 911, 912, 917 –
Bidirectional
HPLC **
HumaSed40 **

IDS I-SYS
ImmuliteDPC – Bidirectional
Liaison – BiDirection
Linear Terma – Unidirectional
Maestro **
Maglumi2000 **
Medonic **
Micros 40, 60 , ES60 – Unidirectional
Mindray BC-3000 Plus, 5500, 5800
Hematology – Unidirectional
Mindray BS-200, 400, 800 – Bidirectional
MiniVidas **
OlympusAU – Bidirectional
Orphee22AL **
Pres?ge24i **
Pres?ge50I – Unidirectional
Qwalys – Unidirectional
Radim RAD 120 **
Sedi 15 ***
Selectra E ***
Selectra XL **
Siemens BEP III **
Stago – Unidirectional
Sysmex Kx21, Kx21N, K-1000, Xt1800,
Xt2000, XS, XP – Unidirectional
Technicon H1 – Unidirectional
Technicon RA 1000 – Unidirectional
Therma NE – Unidirectional
Urised **
Urixon 300-500 – Unidirectional
UryXXON 300, 500 – Unidirectional
Vidas PC – Unidirectional
Vital100 **