مشتریان راهکار – استان سیستان و بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر – آزمایشگاه مولکولی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر – آزمایشگاه مولکولی چابهار