محصولات جدید

پذیرش از دور

برنامه های جدید رادیولوژی و پاتولوژی

امکانات دلتا چک، امضای خودکار جواب ها، باشگاه مشتریان و پیامک های هدفمند در برنامه آزمایشگاه