محصولات جدید

  •  نرم افزار تحت وب پذیرش از دور (ویژه پذیرش نمونه در منزل، پذیرش توسط آزمایشگاه ارسال کننده نمونه)
  • نرم افزار تحت وب داشبورد مدیریتی ویژه مدیران و مسئولین فنی آزمایشگاه ها ( مشاهده اطلاعات آمار و مالی، مشاهده بیماران و جواب ها، امضای جواب از دور )
  • نرم افزارهای جدید و تحت وب رادیولوژی و پاتولوژی
  • نرم افزار های جدید و تحت وب مطب و کلینیک