مجوز ها و گواهینامه ها

تاییدیه بیمه سلامت برای وب سرویس نسخ الکترونیک

نامه ی وزارت بهداشت مبنی بر معرفی نرم افزار آزمایشگاه راهکار به دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران – مرکز رشد واحد های فناور

شرکت در نمایشگاه کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی