راهکار آزمایشگاه، از صفر تا ۱۰۰

هر آنچه برای اداره یک آزمایشگاه نیاز دارید!

اتوماسیون کامل، دلتا چک،ایجاد تعرفه خودکار، امضای خودکار!، باشگاه مشتریان و پیامک های هدف مند بازاریابی در برنامه آزمایشگاه